transavia.com Naar transavia.com
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
disclaimer

gebruiksvoorwaarden

algemeen
Deze website wordt gemaakt en onderhouden door Transavia Airlines C.V. gevestigd te Schiphol, Nederland, hierna te noemen ‘Transavia’. Op het gebruik van deze website zijn onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing. Dit betekent dat u geen gebruik moet maken van deze website indien u niet akkoord bent met (een van) onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

Van tijd tot tijd kan Transavia onderhavige Gebruiksvoorwaarden wijzigen. Alsdan bent u gehouden aan deze wijzigingen. Wij raden u daarom aan om periodiek deze Gebruiksvoorwaarden te controleren.

disclaimer
Transavia sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van deze site, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen.

Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze site de uiterste zorg is nagestreefd en nagestreefd zal worden, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt Transavia daarvoor geen aansprakelijkheid. Transavia kan dan ook geen garantie bieden dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en/of de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden.

De informatie op deze website is afkomstig van Transavia en/of van derden. Transavia is niet aansprakelijk voor- en kan geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. Transavia kan eveneens niet instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

intellectueel eigendom
Alle rechten, met betrekking tot het Transavia-logo en de merknaam ‘Transavia’ berusten bij Transavia.

De informatie op deze site is auteursrechterlijk beschermd. Het is dan ook voor u als gebruiker niet toegestaan deze informatie te distribueren, verkopen, verveelvoudigen of op enige wijze te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar van het auteursrecht op deze informatie.

Transavia heeft het recht de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van haar website te verwijderen indien er sprake is van inbreuk op rechten van derde(n).

links
Voor het gemak van de bezoekers bevat deze website links naar andere websites en/of bronnen, die onderhouden worden door derde(n). Transavia is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aldaar beschikbare informatie, geleverde zaken en/of diensten, het geldende privacybeleid of de beschikbaarheid van deze andere websites en/of bronnen.

toepasselijk recht
Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen met Transavia welke ontstaan naar aanleiding van het gebruik -op welke wijze dan ook- van deze site, zullen worden worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter te Haarlem, tenzij Transavia de voorkeur geeft het geschil aan het oordeel van een andere naar de normale regelen bevoegde, al dan niet Nederlandse rechter te onderwerpen.

Transavia Airlines C.V.
Schiphol, januari 2003

privacy| disclaimer| © 2018 transavia.com